Ogólne

Warunki Handlowe

owh

Ogólne

Warunki Handlowe

owh

1. Zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między spółką TETRAS a klientem/firmą (zleceniodawcą), o ile nie ustalono inaczej bądź ustawa bezwzględnie przewiduje inaczej. Niniejsze OWH zaczynają obowiązywać z chwilą złożenia zlecenia i obowiązują tak długo, jak długo trwa stosunek handlowy. Ustne ustalenia wymagają potwierdzenia pisemnego.

(2) Ogólne Warunki Handlowe Zleceniodawcy są wiążące dla firmy TETRAS tylko wtedy, gdy zostaną przez nią pisemnie potwierdzone.

(3) Również w przypadku, gdy Zleceniodawca współpracuje z osobą trzecią, firma TETRAS zawiera umowę tylko ze Zleceniodawcą, który jest zobowiązany do dotrzymania uzgodnionych warunków płatności niezależnie od dyscypliny płatniczej klienta końcowego.

2. Złożenie zlecenia

(1) Zlecenie tłumaczenia uznaje się za złożone dopiero, gdy
a) firma TETRAS otrzymała od Zleceniodawcy formularz zlecenia tłumaczenia dostarczony drogą mailową, pocztą lub faksem oraz
b) firma TETRAS potwierdziła zlecenie w formie pisemnej.

3. Zakres i dostawa tłumaczenia

(1) Tłumaczenie jest realizowane zgodnie z zasadami prawidłowego wykonywania zawodu. Zleceniodawca otrzymuje tłumaczenie w formie zgodnej z ustaleniami zawartymi w formularzu zlecenia tłumaczenia.

4. Obowiązek współdziałania i objaśniania Zleceniodawcy

(1) W przypadku niejasności w tekście oryginalnym firma TETRAS zastrzega sobie prawo do zadawania zleceniodawcy dodatkowych pytań lub sporządzenia tłumaczenia zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem w ogólnie zrozumiałej formie.

(2) Zleceniodawca jest zobowiązany do podania przeznaczenia tłumaczenia w zleceniu tłumaczenia.

(3) Jeżeli tłumaczenie jest przeznaczone do druku, Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania tłumaczowi odbitki korektorskiej przed oddaniem do druku i egzemplarza okazowego po wykonaniu druku.

(4) Informacje i materiały, które mogłyby pomóc w tworzeniu tłumaczenia (np. glosariusze, wewnętrzne dokumenty firmy, zdjęcia itd.), muszą zostać udostępnione tłumaczowi przez Zleceniodawcę. W przypadku nieudostępnienia materiałów towarzyszących terminy fachowe tłumaczone są w powszechnie przyjętej i zrozumiałej formie.

(5) Zleceniodawca zwalnia tłumacza z wszelkich roszczeń z tytułu praw autorskich, jakie mogłyby zostać wysunięte wobec tłumacza na podstawie tłumaczenia.

(6) Zleceniodawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia otrzymania tłumaczenia.

5. Termin dostawy, siła wyższa

(1) Jeżeli w zleceniu tłumaczenia ustalono konkretny termin dostawy, jest on z reguły zatwierdzany w sposób wiążący.

(2) Firma TETRAS nie dopuszcza się zwłoki, gdy niewykonanie usługi jest następstwem okoliczności, za które firma TETRAS nie odpowiada. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe ze względu na siłę wyższą lub z innych przyczyn (choroba tłumacza, wyjątkowa sytuacja osobista, błędy w komputerze itd.), za które tłumacz nie odpowiada, firma TETRAS zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zleceniodawcy. Zarówno firma TETRAS, jak i zleceniodawca mają w takich przypadkach prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Za wykonaną już przez tłumacza część usługi przysługuje wynagrodzenie. Dalsze prawa, w szczególności do roszczeń o odszkodowanie, są w takich przypadkach wykluczone.

(3) Przedłużenie terminu może nastąpić w każdym przypadku wyłącznie za obustronną pisemną zgodą.

6. Ochrona danych, poufność

(1) Firma TETRAS zobowiązuje się do zachowania poufności podczas opracowywania zlecenia tłumaczenia.

(2) Teksty zawierające treści karalne i naruszające dobre obyczaje nie podlegają punktowi 6.(1) i mogą zostać odrzucone przez tłumacza, również już po przyjęciu zlecenia.

7. Wypowiedzenie umowy

(1) Jeżeli Zleceniodawca wypowiada zlecenie bez podstaw prawnych wynikających z ustawy lub umowy, to jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do momentu wypowiedzenia. W każdym przypadku wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

8. Usuwanie wad, roszczenia gwarancyjne

(1) Za wady tłumaczenia wynikające z nieczytelnych, błędnych lub niekompletnych tekstów źródłowych lub nieprawidłowej terminologii Zleceniodawcy firma TETRAS nie ponosi odpowiedzialności.

(2) Wszelkie reklamacje z tytułu wad dotyczące jakości tłumaczenia muszą zostać zgłoszone w ciągu trzydziestu (30) dni od wysłania tłumaczenia. Zleceniodawca jest zobowiązany do pisemnego objaśnienia i udowodnienia istnienia wad w wystarczającej formie. Jeżeli firma TETRAS w ciągu trzydziestu dni od wysłania tłumaczenia nie otrzyma zastrzeżeń w formie pisemnej, tłumaczenie jest uznawane za bezbłędne, a Zleceniodawca rezygnuje z wszelkich roszczeń, które przysługiwałyby mu ze względu na ewentualne wady.

(3) Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielenia tłumaczowi stosownego terminu na usunięcie wad. Jeżeli tego odmawia, firma TETRAS jest zwolniona z odpowiedzialności za wady. Jeżeli wady zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia ceny. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w udokumentowany sposób, Zleceniodawca może zażądać obniżenia wynagrodzenia (zmniejszenia). Zleceniodawca nie ma prawa do zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku wad nieistotnych. Roszczenia gwarancyjne nie uprawniają Zleceniodawcy do wstrzymania ustalonych płatności.

9. Wynagrodzenie

(1) Wynagrodzenie może być ustalane na podstawie wierszy lub słów lub w formie stałej ceny. W przypadku rozliczania według wierszy rozmiar ustala się na podstawie tekstu w języku wyjściowym. Wiersz normatywny zawiera 55 znaków ze spacjami. Cena minimalna za zlecenie jest pobierana zgodnie z obowiązującymi cenami spółki.

(2) Wynagrodzenie uzgodnione w zleceniu tłumaczenia jest wiążące i płatne bez potrąceń w ciągu czternastu dni roboczych od otrzymania rachunku. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania rachunku przelewem bankowym. Zleceniodawca pokrywa wszystkie opłaty związane z przelewem bankowym. Jeżeli tłumaczenie nie jest dostarczane drogą elektroniczną, Zleceniodawca pokrywa oprócz ustalonego wynagrodzenia również opłaty za przesyłkę.

10. Odpowiedzialność cywilna

(1) Firma TETRAS ponosi odpowiedzialność w przypadku rażącego zaniedbania i działania umyślnego. Odpowiedzialność w przypadku lekkiego zaniedbania zachodzi tylko w przypadku naruszenia istotnych dla umowy obowiązków.

(2) Firma TETRAS nie odpowiada za uszkodzenia i straty powstałe podczas transportu. Firma TETRAS korzysta z aktualnego programu antywirusowego, nie odpowiada jednak za ewentualne szkody spowodowane przez wirusy komputerowe.

(3) Firma TETRAS nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy z powodów, za które tłumacz nie odpowiada; patrz punkt 5.(2).

(4) Jeżeli Zleceniodawca nie poda w zleceniu tłumaczenia, że tłumaczenie jest przeznaczone do druku, wszelkie wady obciążają w pełni Zleceniodawcę.

11. Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu, miejsce wykonania zobowiązania, klauzula salwatoryjna

(1) Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Właściwością miejscową sądu jest siedziba spółki TETRAS. Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba spółki TETRAS.

(2) Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy okaże się całkowicie lub częściowo nieskuteczne pod względem prawnym, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieskutecznych wstępuje taka regulacja, której treść i sens będzie jak najbardziej zgodna z regulacją, która okazała się nieskuteczna.