Vyhotovujeme preklady do všetkých jazykov, aby ste svoje produkty mohli exportovať do celého sveta s dokonalými návodmi a dokumentmi. Pri každom preklade dbáme na úplnosť, presnosť, dodržiavanie odbornej terminológie a zohľadnenie medzinárodných noriem. Naši kolegovia a spolupracovníci sú výhradne rodení hovoriaci príslušného jazyka.

Panoramablick auf die Großstadt bei Nacht

PREKLADY

Potrebujete technický preklad?

Vyznáme sa v odboroch, ako je stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, elektrotechnika, informačné technológie, logistika, priemyselná technika, mechanika, hydraulika, fyzika a ostatných technických oblastiach. Zaručujeme vám, že svoje dokumenty vložíte do rúk prekladateľov, ktorí majú technické vzdelanie a zároveň sú expertmi na komplikovanú a špecifickú terminológiu. Iba tak pre vás môžeme vyhotoviť výstižné, kvalifikované a vysoko kvalitné preklady. Každý výraz má svoj presný a jednoznačný ekvivalent, ktorý sa v celom vašom preklade používa jednotne. Na spracovanie súborov v špeciálnych programoch, ako je Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker a mnohých iných, je vám k dispozícii naše DTP grafické oddelenie.

Potrebujete overený, resp. notársky spísaný preklad s pečiatkou?

Tieto preklady spadajú do osobitnej kategórie a sú potrebné na inštančný postup pre úrady, štátne organizácie, veľvyslanectvá a pod. Môžete sa na nás obrátiť pri všetkých otázkach týkajúcich sa úradne overených prekladov.

Priebeh realizácie zákazky

Po poverení prekladateľskými službami vám priradíme váš osobný tím expertov.

1. Vedúci tímu zabezpečí, aby bola vaša zákazka kompletná. Zákazku odovzdá kompetentnému projektovému manažérovi. Prekonzultuje s vami prípadné nejasnosti a doplní chýbajúce údaje.

2. Projektový manažér vytvorí prekladový projekt. Skontroluje, či je text kompletný a primerane štruktúrovaný, aby prekladateľ neskôr dokázal rozpoznať celé vety alebo odstavce.

3. Projektový manažér vyberie prekladateľa a skompletizuje všetky potrebné podklady. Tento priebeh sme zautomatizovali, aby sme pravdepodobnosť vyskytujúcich sa chýb znížili na minimum.

4. Prekladateľ vyhotoví preklad. Pri nejasnostiach sa obráti na projektového manažéra, ktorý sa zase v prípade potreby obráti na vás.

5. Prekladateľ zrealizuje celú zákazku a hotové údaje pošle projektovému manažérovi, ktorý prekontroluje ich úplnosť a potvrdí prijatie údajov.

6. Projektový manažér zvolí revízora, ktorý dostane aj všetky potrebné inštrukcie, informácie a referenčné súbory.

7. Preklad sa zreviduje a doručí projektovému manažérovi.

8. Projektový manažér skontroluje úplnosť dodávky a pomocou externého programu vykoná 1. stupeň kontroly kvality. Spoločne s revízorom objasní zistené nejednotnosti.

9. Projektový manažér skontroluje dvojjazyčnú verziu prekladu v CAT nástroji. Pri odchýlkach sa poradí s revízorom.

10. Projektový manažér po vyjasnení všetkých odchýlok vyexportuje jednojazyčný súbor a v danom prípade vykoná potrebné prispôsobenia grafickej úpravy.

11. Ak si pre svoj preklad prajete spracovanie DTP, projektový manažér postúpi exportovaný súbor na grafické prispôsobenie a úpravu oddeleniu DTP.

12. Hotový súbor sa doručí späť projektovému manažérovi. Tento vykoná záverečnú kontrolu a prekontroluje, či sú splnené všetky vaše zadania. Následne vám pošle preložený súbor.