TETRAS BLOG

ZNACZENIE ETYKI ORAZ KODEKSU ETYKI W FIRMIE

Tetras Translations

/

Tetras Translations, firma z międzynarodową klientelą, stara się codziennie zachowywać pro-społecznie wobec naszych klientów oraz siebie nawzajem. Ogólnie rzecz biorąc niewielu pracowników potrafi opisać takie pojęcia jak etyka lub kodeks etyczny. W dzisiejszych czasach wykonywanie każdego zawodu jest związane z przestrzeganiem wielu przepisów, norm i regulacji z obszaru technicznego, ekonomicznego, operacyjnego i prawa pracy. W zakresie postępowania etycznego prawo nie określa szczegółowych zasad…

W przeszłości wzorce zachowań przedstawicieli określonych zawodów tworzyły się w sposób naturalny. Z czasem wiele wzorców powstało w formie pisemnej w postaci tzw. kodeksu etycznego. Wszyscy członkowie danego zawodu musieli zapoznać się z kodeksem i postępować wg jego wytycznych podczas wykonywania zawodu (gildie). Współczesne firmy stosują własne podejście do wprowadzania zasad moralnych do swoich praktyk. Wiele z nich polega wyłącznie na prawidłowym i etycznym zachowaniu swoich pracowników, nabytym poprzez edukację w szkołach i rodzinach. Rzadko kiedy spotykamy się z wprowadzeniem kodeksu etycznego przez konkretną firmę i jego rzeczywistym zastosowaniem w praktyce. Właśnie w kodeksach znajdują się zasady etycznego zachowania, które dotyczą całego podmiotu. Na chwilę obecną sytuacja dotycząca stosowania zasad etycznych i moralnych w obszarze działalności biznesowej nie jest zadowalająca. Drapieżność firmy, która koncentruje się głównie na zyskach i konsumpcji, powoduje, że wielu pracowników zapomina o moralnych, obyczajowych i etycznych zasadach komunikacji i działaniach w ramach swojego powołania. W rezultacie dochodzi do zerwania relacji między klientem i firmą. Ludzie przyzwyczaili się do niedowierzania komunikacji werbalnej, więc wymagają umów w formie pisemnej w ramach obowiązujących przepisów. Dlatego ważne jest, aby firmy, którym zależy na zachowaniu dobrego imienia, wymagały w sposób pośredni lub bezpośredni przestrzegania zasad etycznego postępowania przez swoich pracowników. Efekt zostanie odzwierciedlony w wynikach ekonomicznych poprzez budowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów oraz naturalny marketing, który przyciągnie nowych klientów. Z tego powodu warto, aby wszyscy pracownicy w firmie utożsamiali się z ideą etycznego postępowania. Opracowanie kodeksu etycznego i jego przestrzeganie może poprawić kulturę firmową.

Kodeks etyczny

Kodeks przedstawia idealne zachowanie poprzez przestrzeganie zasad w ramach określonego rodzaju zawodu. Jego pisemna wersja zawiera spisaną formę nakazów, zakazów oraz zaleceń dotyczących zachowania zawodowego. Stanowi plan wykonywania zadań w określonym zawodzie, a także zawiera wskazówki dotyczące właściwego zachowania w danej sytuacji i relacjach zawodowych. Służy jako miernik oceny działań osób wykonujących określony zawód. Podczas tworzenia kodeksu etycznego nie należy zapominać o tym, że wykonywanie każdego zawodu wpływa na życie człowieka. Ważnym celem związanym z przyjęciem kodeksu etycznego jest ochrona praw klienta oraz pracownika firmy. Poszczególne punkty nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami i ogólnymi standardami etycznymi zachowania firmy w danym państwie. W przypadku naruszenia przyjętych zasad kodeksu etyki ewentualne naruszenia poszczególnych norm rozwiązuje komisja etyki zgodnie z wcześniej określonymi sankcjami.

Globalna Konwencja ONZ i kodeks etyki

Poprzednikiem Globalnej Konwencji są Caux Round Table Principles, które zostały przyjęte w Szwajcarii w 1994 roku. Był to pierwszy zestaw zasad etyki biznesowej, który był oparty na ideale ludzkiej godności oraz ideale Kyosei. Ten zestaw zasad został opracowany przez liderów biznesu z Europy, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. Na podstawie tych zasad została później opracowana Globalna Konwencja ONZ. Inicjatywa ONZ zapewnia nieograniczoną przestrzeń do dyskusji, zmian i dzielenia się pomysłami. W poszczególnych krajach uczestnicy tworzą rozwiązania i przyczyniają się do ogólnej wizji Globalnej Konwencji ONZ. Nowe sugestie i podstawowe zasady są aktualizowane w Memorandum o Porozumieniu na stronie https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Deutsches-Netzwerk/MOU_2014_Germany-Signed.pdf. Firmy, które podpisały Globalne Porozumienie ONZ, musiały zaadoptować kodeks etyczny, zestaw podstawowych wartości w zakresie praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Jako przykład możemy przedstawić kilka dużych firm działających w rozwiniętej gospodarce: Aldi Süd, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Hochtief, Nestlé, SAP i wiele innych. Firmy przemysłowe w sektorze energetycznym oraz producenci węgla również wspierają wymagania Globalnego Porozumienia (np. Siemens, EnBW czy E.ON). Na stronach internetowych wszystkich wymienionych firm znajduje się kodeks etyczny oraz Globalne Porozumienie ONZ.

Etyka i firma Tetras

Kodeks etyczny powinien zostać utworzony w firmach, które planują prowadzić działalność długoterminowo. Globalne Porozumienie ONZ określa, że kodeks etyczny jest podstawowym dokumentem określającym etykę zawodową prowadzenia działalności gospodarczej. Tetras Translations ma pełną świadomość znaczenia kodeksu etyki. Z tego powodu na naszej stronie internetowej w najbliższej przyszłości zostanie umieszczony kodeks etyczny. W dzisiejszych czasach stanowi on nie tylko opisową, ale również praktyczną gwarancję oraz wsparcie działalności firm. Jeżeli pracownicy i klienci są zadowoleni, istnieje silne prawdopodobieństwo, że dana firma będzie działała przez bardzo długi czas.

Mahatma Gandhi opisał precyzyjnie kwestię konfliktu moralnego: „Robienie tego, czego się boimy, jest pierwszym krokiem do sukcesu.“

Oddział Polska

Zertifikat

Inne Oddziały

Niemcy → Monachium

USA → Waszyngton

Słowacja → Żylina

Czechy → Břeclav

Szybko wiedzieć

© Copyright Tetras Translations 2024

Oddział Polska

Zertifikat

Inne Oddziały

Niemcy → Monachium

USA → Waszyngton

Słowacja → Żylina

Czechy → Břeclav

Szybko wiedzieć

© Copyright Tetras Translations 2024