Polityka

PRYWATNOŚCI

datenschutz

Polityka

PRYWATNOŚCI

datenschutz

Temat ochrony danych i poufności traktujemy bardzo poważnie.

Ma to również decydujące znaczenie dla współpracy, która opiera się na zaufaniu, jak ma to miejsce w przypadku usług tłumaczeniowych. Niniejsze postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych regulują, które dane osobowe użytkowników gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Dlatego prosimy dokładnie przeczytać poniższe wywody.

Niniejsza polityka prywatności zawiera objaśnienia dotyczące sposobu, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej w skrócie „danymi”) w ramach świadczenia przez nas usług oraz w ramach naszej oferty online i związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznej obecności online, do której zalicza się np. nasz profil w mediach społecznościowych (zwaną dalej łącznie „ofertą online”). Odnośnie użytych pojęć, takich jak np. „przetwarzanie” lub „ administrator” odsyłamy do definicji w art. 4 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO). 

Administrator

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379 Monachium

Reprezentowany przez:

dyrektor zarządzający mgr Milos Kucik

Tel.: +49 89 716 7216 30

E-mail: tetras@tetras.de

Rodzaje przetwarzanych danych

– dane podstawowe (np. nazwiska, adresy).
– dane do kontaktu (np. e-mail, numery telefonów).
– dane dotyczące treści (np. teksty, fotografie, filmy).
– dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzone strony internetowe, zainteresowania treściami, czasy odwiedzin).
– metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (osoby, których dane dotyczą, zwani są dalej łącznie „użytkownikami”).

Cel przetwarzania

– udostępnianie oferty online, jej funkcji i treści.
– odpowiadanie na zapytania i komunikacja z użytkownikami.
– środki bezpieczeństwa.
– pomiar zasięgu/marketing.

Źródła danych

Dane osobowe otrzymujemy od samej osoby, której dane dotyczą, podczas jej wizyty na naszej stronie internetowej, przy skorzystaniu z formularza kontaktowego, kontakcie podczas targów, kontakcie telefonicznym, wysłaniu zapytania przez e-mail lub w przypadku innych, podobnych kanałów kontaktowych.

Ponadto gromadzimy dane za pośrednictwem publicznie dostępnych źródeł, takich jak profile Xing lub LinkedIn, wpisy w publicznie dostępnych rejestrach handlowych, książki telefoniczne i branżowe lub podobne kanały kontaktowe.

Najważniejsze podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. W przypadku użytkowników objętych Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO), tj. z obszaru UE i EWG, obowiązują następujące zasady, chyba że podstawa prawna nie jest wymieniona w Polityce prywatności: 

 • Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO
 • Podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i przeprowadzenia działań umownych, a także udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • W przypadku gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 • Podstawą prawną koniecznego przetwarzania w celu realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach wykonywania władzy publicznej i które zostało przekazane administratorowi jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
 • Podstawą prawną przetwarzania w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 • Przetwarzanie danych w celach innych niż te, dla których zostały zgromadzone, regulują postanowienia art. 6 ust. 4 RODO. 
 • Przetwarzanie szczególnej kategorii danych (zgodnie z Art. 9 ust. 1 RODO) regulują postanowienia art. 9 ust. 2 RODO. 

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przed ryzykiem zgodnie z ustawowymi postanowieniami i z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki, kosztów wdrożenia, a także rodzaju, zakresu, okoliczności i celu przetwarzania oraz różnego stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia i dotkliwości ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.

Powyższe działania obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych przez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczania dostępności i jej ograniczania. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które zapewniają wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia związane z danymi. Oprócz tego ochronę danych osobowych uwzględniamy już na etapie planowania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych przez opracowanie technologii i sprzyjające ochronie danych ustawienia domyślne.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi, współadministratorami i stronami trzecimi

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy i przekazujemy dane innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom przetwarzającym, współadministratorom lub stronom trzecim) lub w inny sposób udzielamy dostępu do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie ustawowej zgody (np. jeżeli przekazanie danych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, jest konieczne do realizacji umowy), udzielenia zgody użytkowników, przewiduje to zobowiązanie prawne lub odbywa się to w ramach naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług pełnomocników, dostawców hostingu internetowego itp.). 

Jeżeli ujawniamy i przekazujemy dane innym przedsiębiorstwom wchodzących w skład naszej grupy przedsiębiorstw lub w inny sposób udzielamy dostępu do danych, odbywa się to w szczególności w celach administracyjnych w ramach uzasadnionego interesu z uwzględnieniem motywu 48 („Mały przywilej koncernu”).  

Przekazywanie państwom trzecim

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Konfederacją Szwajcarską) lub jeżeli odbywa się to w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawnienia bądź przekazywania danych innym osobom lub przedsiębiorstwom, jest to możliwe tylko wtedy, gdy odbywa się to w celu spełniania naszych (przed)umownych zobowiązań. Z zastrzeżeniem prawnych lub umownych zezwoleń przetwarzamy lub pozostawiamy dane w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne. Tzn. przetwarzanie odbywa się np. na podstawie szczególnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane stwierdzenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA przez „Privacy Shield”) z uwzględnieniem oficjalnie uznanych szczególnych zobowiązań umownych lub w wyjątkowych przypadkach zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. c RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy odpowiednie dane będą przetwarzane, i uzyskać informację dotyczącą tych danych oraz otrzymać dodatkowe informacje i kopię danych zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

Zgodnie z postanowieniami ustawowymi użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia danych, które go dotyczą, lub sprostowania nieprawidłowych danych, które go dotyczą.

Zgodnie z postanowieniami ustawowymi użytkownik ma prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub alternatywnie zgodnie z postanowieniami ustawowymi żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo otrzymać odpowiednie dane, które nam udostępnił, i żądać przekazania ich innym administratorom zgodnie z postanowieniami ustawowymi. 

Oprócz tego użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

Prawo cofnięcia

Użytkownik ma prawo cofnięcia udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przyszłego przetwarzania danych, które go dotyczą, zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej.

Pliki cookie i prawo wniesienia sprzeciwu w reklamy bezpośredniej

Pliki „cookie” to małe pliki, które zapisują się na komputerach użytkowników. W ramach plików cookie można przechowywać różne dane. Plik cookie jest wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany plik cookie) podczas wizyty użytkownika na stronie oferty online lub po jej zakończeniu. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” (ang. transient cookies) to pliki cookie, które są usuwane, gdy tylko użytkownik opuści stronę oferty online i zamknie swoją przeglądarkę. W takim pliku cookie można np. przechować zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. „Stałe” pliki cookie (ang. persient cookies) to pliki cookie, które są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Dzięki temu można np. przechować status logowania, gdy użytkownicy po kilku dniach ponownie odwiedzą stronę. W takich plikach cookie można również przechować zainteresowania użytkowników, które wykorzystuje się do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie, które są oferowane przez innych dostawców niż administrator oferty online (w przeciwnym przypadku, gdy są to tylko jego pliki cookie, mówi się o „plikach cookie pierwszej kategorii”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i objaśniamy to w ramach naszej polityki prywatności.

Jeżeli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Przechowywane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zablokowanie plików cookie może prowadzić do ograniczenia działania oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów marketingu internetowego można wnieść w odniesieniu do wielu usług, przede wszystkim w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto przechowywanie plików cookie można uniemożliwić przez ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji oferty online.

Usuwanie danych

Firma TETRAS jest uprawniona do archiwizacji udostępnionych dokumentów zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w dowolnej formie i w następujący sposób:

 1. dokumenty księgowe przez okres 10 lat od daty ich utworzenia
 2. korespondencja biznesowa przez okres 5 lat od daty jej udostępnienia

Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są konieczne do innych i ustawowo dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. 

Firma TETRAS jest uprawniona do zapisywania danych innych stron umowy w wewnętrznej bazie danych na czas obowiązywania okresów przechowywania w bazie danych, podanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Prosimy o regularne czytanie treści naszej Polityki prywatności. Treść Polityki prywatności dostosujemy, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu danych, które przeprowadzamy, sprawią, że będzie to konieczne. Poinformujemy, gdy tylko zmiany będą wymagały reakcji ze strony użytkownika (np. zgody) lub gdy będzie konieczne inne indywidualne powiadomienie.

Przetwarzanie związane z prowadzoną działalnością

Dodatkowo przetwarzamy

– dane umowne (np. przedmiot umowy, okres, kategoria klienta)

– dane dotyczące płatności (np. dane konta bankowego, historia płatności)

naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów w celu wykonania usług umownych, usług serwisowych, zarządzania klientami, marketingu, reklamy i badania rynku.

Usługi umowne

Przetwarzamy dane naszych kontrahentów i zainteresowanych stron, a także innych zleceniodawców, klientów, mandantów, interesantów lub kontrahentów (zwanych jednolicie „kontrahentami”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO w celu świadczenia na ich rzecz naszych usług umownych lub przedumownych. Przetwarzane w tym przypadku dane, rodzaj, zakres i cel, a także konieczność ich przetwarzania określa odpowiedni stosunek umowny. 

Przetwarzane dane obejmują dane podstawowe naszych kontrahentów (np. nazwiska i adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail i numery telefonów) oraz dane umowy (np. wykorzystane usługi, treść umowy, komunikacja umowna, nazwiska osób do kontaktu) i dane dotyczące płatności (np. dane rachunku bankowego, historia płatności). 

Zasadniczo nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są to elementy zleconego lub umownego przetwarzania. 

Przetwarzamy dane, które są konieczne w celu uzasadnienia i realizacji usług umownych, oraz wskazujemy na konieczność ich podania, jeżeli nie jest to oczywiste dla stron umowy. Ujawnienie informacji osobom lub przedsiębiorstwom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne na mocy umowy. W przypadku przetwarzania przekazanych nam danych w ramach zamówienia postępujemy zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy i postanowieniami ustawowymi. 

W ramach korzystania z naszych usług internetowych możemy przechowywać adres IP oraz godzinę danej czynności użytkownika. Przechowywanie odbywa się w ramach naszych uzasadnionych interesów, a także interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieupoważnionym wykorzystaniem. Zasadniczo nie ma miejsca przekazywanie tych danych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu dochodzenia naszych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO lub istnieje odpowiedni obowiązek ustawowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.

Dane są usuwane wtedy, gdy nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych obowiązków opieki, a także do realizacji ewentualnych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych, przy czym konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; poza tym obowiązują ustawowe obowiązki przechowywania danych.

Administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych oraz organizacji naszej działalności, rachunkowości finansowej i przestrzegania zobowiązań ustawowych, np. w przypadku archiwizacji. W takim przypadku przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług umownych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przetwarzanie dotyczy klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających stronę internetową. Cel i interes naszego przetwarzania obejmuje administrację, rachunkowość finansową, organizację biura, archiwizację danych, czyli zadania służące utrzymaniu naszej działalności, wykonywaniu zadań i świadczeniu usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji umownej odpowiada danym określonym w tych czynnościach związanych z przetwarzaniem.

W ramach tych czynności ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, doradcom, np. doradcom podatkowym lub biegłym rewidentom, a także innym organom ds. opłat i dostawcom usług płatniczych.

Oprócz tego w ramach interesów związanych z działalnością przechowujemy dane o dostawcach, organizatorach i innych partnerach, np. w celu nawiązania kontaktu w późniejszym terminie. Powyższe dane, które są związane głównie z przedsiębiorstwem, zasadniczo przechowujemy na stałe.

Portal klienta

Klienci otrzymują dostęp do portalu klienta Tetras. W tym celu klient przekazuje firmie Tetras nazwę firmy, nazwisko osoby do kontaktu oraz wymagane dane (nazwa firmy, nazwisko osoby do kontaktu, adres e-mail), a także dane dostępowe.  

Informacje związane z kontem klienta, np. zmiany techniczne, klient może otrzymać w wiadomości e-mail. Dostęp do portalu klienta zostanie blokowany, gdy współpraca zostanie zakończona lub zarejestrowana osoba do kontaktu po stronie klienta nie uczestniczy już w projekcie.

W ramach korzystania z portalu klienta przechowujemy adres IP oraz godzinę danej czynności użytkownika. Przechowywanie odbywa się w ramach naszych uzasadnionych interesów, a także interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieupoważnionym wykorzystaniem. Zasadniczo nie ma miejsca przekazywanie tych danych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje odpowiedni obowiązek ustawowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. Na koniec sesji adres IP jest usuwany.

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonu lub mediów społecznościowych) dane użytkownika są wykorzystywane do opracowania i realizacji zapytania kontaktowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. (w ramach stosunków umownych/przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. f. (inne zapytania) RODO. Dane użytkowników mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („systemie CRM”) lub w porównywalnym systemie organizującym zapytania.

Zapytania usuwamy, gdy tylko nie są już potrzebne. Zasadność przechowywania sprawdzamy co dwa lata; oprócz tego obowiązuje ustawowy obowiązek archiwizowania.

Hosting i wysyłanie wiadomości e-mail

Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą realizacji następujących usług: Usługi związane z infrastrukturą i platformą, pojemnością obliczeniową, przestrzenią do przechowywania i usługi bazodanowe, wysyłanie wiadomości e-mail, usługi związane z bezpieczeństwem i konserwacją techniczną, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online. 

W takim przypadku przetwarzamy dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane umowne, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających stronę oferty online w ramach naszego uzasadnionego interesu związanego ze skutecznym i bezpiecznym świadczeniu tej strony oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z art. 28 RODO (zawarcie umowy z podmiotami przetwarzającymi) lub powyższe czynności wykonuje nasz dostawca usług hostingowych.

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

W ramach naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera) lub powyższą czynność wykonuje nasz dostawca usług hostingowych. Dane dostępowe obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i dostawcę usług internetowych wysyłającego zapytanie.

Informacje zawarte w pliku dziennika ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) są przechowywane przez okres maksymalnie 7 dni, a następnie są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest konieczne w celach dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Google Tag Manager

Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tzw. znacznikami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu (a dzięki temu osadzić Google Analytics i inne usługi marketingowe Google w naszej ofercie online). Sam Tag Manager (który implementuje znaczniki) nie przetwarza danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników należy zapoznać się z następującymi informacjami dotyczącymi usług Google. Warunki użytkowania: https://www.google.com/.

Google Analytics

W ramach naszych uzasadnionych interesów (tj. interesów związanych z analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC („Google”). Google wykorzystuje pliki cookie. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, co daje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/).

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu, aby ocenić korzystanie z naszej oferty online przez użytkowników, sporządzać raporty dotyczące działań w ramach tej oferty online, a także świadczyć nam inne usługi związane z korzystaniem z tej oferty online oraz korzystania z Internetu. W ramach tych czynności na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowania danych użytkowników.

Google Analytics używamy wyłącznie z aktywną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Google skraca adres IP użytkownika. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki, ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie danych, które zostały utworzone za pośrednictwem plików cookie i które odnoszą się do korzystania z oferty online dla Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dostępnego pod następującym adresem: http://tools.google.com/.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w Polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/).

Dane osobowe użytkowników po upływie 14 miesięcy zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Google Doubleclick

W ramach naszych uzasadnionych interesów (tj. interesów związanych z analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, co daje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/).

Korzystamy z metody marketingu internetowego Google „Doubleclick” w celu zamieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.). Doubleclick wyróżnia się tym, że reklamy wyświetlają się w czasie rzeczywistym zgodnie z przypuszczalnymi zainteresowaniami użytkowników. Pozwala nam to na wyświetlanie reklam w celu i w ramach naszej oferty online w bardziej doprecyzowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeżeli użytkownikowi wyświetlają się np. reklamy produktów, którymi jest zainteresowany w innych ofertach online, określa się to mianem „remarketingu”. W tym celu podczas otwierania naszych i innych stron internetowych, na których jest aktywna sieć reklamowa Google, Google bezpośrednio uruchamia kod Google, który powoduje włączenie na stronie internetowej tzw. znaczników (re)marketingowych (niewidoczne grafiki lub kod, które są znane również jako „web beacons”). Za ich pośrednictwem na urządzeniu użytkownika jest zapisywany indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie mogą być również zastosowane porównywalne technologie). W tym pliku zapisuje się, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści są dla niego interesujące i które oferty użytkownik kliknął, ponadto informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłających stron internetowych, czasu odwiedzin, a także inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. 

Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest on skracany i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przekazywany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. Google może również połączyć powyższe informacje z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeżeli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą mu się wyświetlać reklamy dostosowane do jego przypuszczalnych zainteresowań na podstawie jego profilu użytkownika.

W ramach sieci reklamowej Google dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo. Oznacza to, że Google nie przechowuje ani nie przetwarza nazwiska lub adresu e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane w odniesieniu do plików cookie w ramach pseudonimowych profili użytkownika. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane ani wyświetlane pod kątem konkretnie zidentyfikowanej osoby, lecz posiadacza plików cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz plików cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik jednoznacznie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez pseudonimizowania. Informacje o użytkownikach gromadzone w ramach usług marketingowych Google są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez Google, możliwościach ustawień i sprzeciwu znajdują się w Polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads).

Jetpack (WordPress Stats)

W ramach naszych uzasadnionych interesów (tj. interesów związanych z analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z wtyczki Jetpack (tutaj podfunkcja „Wordpress Stats”), która osadza narzędzie do analizy statystycznej odwiedzin użytkowników i Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej.

Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania z oferty online przez użytkownika są przechowywane na serwerze w USA. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowania danych użytkowników, przy czym służą one wyłącznie do analizy, a nie do celów reklamowych. Dodatkowe informacje znajdują się w Polityce prywatności firmy Automattic: https://automattic.com/ i wskazówki dotyczące plików cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się tam z aktywnymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach.

Zwracamy uwagę, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej. W związku z tym może się to wiązać z ryzykiem dla użytkowników, ponieważ np. dochodzenie praw przez użytkowników mogłoby być przez to utrudnione. W odniesieniu do dostawców z USA certyfikowanych w ramach programu Privacy Shield zwracamy uwagę, że są oni zobowiązani do przestrzegania standardów ochrony danych w UE.

Ponadto dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badania rynku i celów reklamowych. Na podstawie np. zwyczajów dotyczących użytkowania i wynikających z niego zainteresowań użytkowników mogą być tworzone profile użytkowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane, aby np. umieszczać reklamy wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie są zgodne z zainteresowaniami użytkowników. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerach użytkowników, w których są zapisywane zwyczaje dotyczące użytkowania i zainteresowania użytkowników. Ponadto w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników mogą być również przechowywane dane (zwłaszcza gdy użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są w nich zalogowani).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego ze skutecznym informowaniem użytkowników i komunikacją z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeżeli użytkownicy zostaną poproszeni przez odpowiednich dostawców platform o wyrażenie zgody na wyżej wymienione przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO.

W celu szczegółowego przedstawienia odpowiedniego przetwarzania i możliwości sprzeciwu (Opt-Out) odsyłamy do następujących powiązanych informacji o dostawcach.

Również w przypadku zapytań informacyjnych i dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę na to, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania, a także udzielać informacji. Jeżeli użytkownik nadal potrzebuje pomocy, może skontaktować się z nami.

– Facebook, strony Facebooka, grupy Facebooka, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych – Polityki prywatności: https://www.facebook.com/, w szczególności w przypadku stron: https://www.facebook.com/, Opt-out: https://www.facebook.com/ i http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Polityka prywatności:  https://policies.google.com/privacy, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Polityka prywatności/Opt-out: http://instagram.com.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, Opt-out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – Polityka prywatności https://www.linkedin.com/ , Opt-out: https://www.linkedin.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov.

Włączenie usług i treści stron trzecich

W ramach oferty online w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) wykorzystujemy oferty treści lub usług dostawców zewnętrznych, aby osadzić ich treści i usługi, takie jak filmy lub czcionki (zwane dalej jednolicie „treściami). 

Zakłada to zawsze, że dostawcy zewnętrzni, którzy dostarczają te treści, korzystają z adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie przesłać treści do ich przeglądarki. W związku z tym do wyświetlania tych treści jest wymagany adres IP. Staramy się korzystać tylko z tych treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP tylko w celu dostarczenia tych treści. Dostawcy zewnętrzni mogą ponadto używać tzw. znaczników pikselowych (niewidoczne grafiki, znane również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Dzięki „znacznikom pikselowym” można analizować informacje, takie jak ruch odwiedzających na stronach tej strony internetowej. Ponadto pseudonimowe informacje mogą być przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą między innymi zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłających stron internetowych, czasu odwiedzin oraz inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

YouTube

Osadzamy filmy z platformy „YouTube” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/.

Google Fonts

Osadzamy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/.

Mapy Google

Osadzamy mapy usługi „Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (uzyskiwanej zazwyczaj w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane te można przetwarzać w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/.

Cieszymy się, że chcesz do nas aplikować. Poniżej objaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach aplikacji i udostępniamy inne istotne informacje związane z aplikacją.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379 Monachium

Administrator:

dyrektor zarządzający mgr Milos Kucik

Tel.: +49 89 716 7216 30

E-mail: tetras@tetras.de

2. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe i co stanowi podstawę prawną przetwarzania?

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby aplikacji, której celem jest nawiązanie stosunku pracy, o ile jest to wymagane do podjęcia decyzji uzasadniającej nawiązanie z nami stosunku pracy. Podstawę prawną przetwarzania stanowi § 26 ust. 1 w połączeniu z ust. 8 S. 2 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe, o ile jest to wymagane w celu obrony przed roszczeniami prawnymi wysuwanymi wobec nas w procesie rekrutacyjnym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem jest na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Jeżeli dojdzie do nawiązania stosunku pracy między Tobą a nami, zgodnie z § 26 ust. 1 BDSG możemy dalej przetwarzać otrzymane już od Ciebie dane osobowe na potrzeby stosunku pracy, jeżeli jest to konieczne do wykonania lub zakończenia stosunku pracy lub w celu wykonania lub wypełnienia praw i obowiązków związanych z reprezentowaniem interesów pracowników, które wynikają z ustawy lub układu zbiorowego, porozumienia zakładowego lub umowy między urzędem a przedstawicielem pracowników (umowy zbiorowej).

3. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane związane z Twoją aplikacją. Są to ogólne informacje o Tobie (takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe), informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych i wykształcenia lub informacje dotyczące rozwoju zawodowego bądź inne informacje, które przekazujesz nam w związku z aplikacją. Ponadto możemy przetwarzać udostępnione publicznie przez Ciebie informacje związane z zawodem, takie jak profil w zawodowych sieciach społecznościowych.

4. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe, gdy nie zbieramy ich od Ciebie?

Gromadzimy tylko te dane, które nam udostępniasz w ramach procesu rekrutacyjnego.

5. Jakie są kategorie danych odbiorcy?

Możemy przekazywać dane osobowe powiązanym z nami przedsiębiorstwom, o ile jest to dopuszczalne w ramach przedstawionych w punkcie 3 celów i podstaw prawnych. Poza tym dane osobowe będą przetwarzane na nasze zlecenie na podstawie umów zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności przez dostawców usług hostingowych lub dostawców systemów zarządzania kandydatami.

6. Czy zamierza się również przekazywać do państwa trzeciego?

Nie zamierza się przekazywać do państwa trzeciego.

7. Jak długo są przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie Twojej aplikacji. Jeżeli nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy między Tobą a nami, możemy w dalszym ciągu przechowywać dane, o ile jest to wymagane do obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. W takim przypadku dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy od daty przekazania decyzji odmownej, chyba że ze względu na spory prawne jest wymagane dłuższe przechowywanie.

8. Jakie masz prawa?

Jako nasz kandydat w zależności od sytuacji w danym przypadku masz następujące prawa ochrony danych, w sprawie wykonania których możesz w każdej chwili skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych na podstawie danych określonych w pkt. 1 i 2:

a. Informowanie

Masz prawo uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i/lub kopii tych danych. Obejmuje to informacje dotyczące celu wykorzystania, kategorii wykorzystanych danych, ich odbiorców i upoważnionych do dostępu oraz, w miarę możliwości, planowanego okresu przechowywania danych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów określania tego okresu;

b. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania

Masz prawo zażądać od nas natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

c. Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy mogli udowodnić istotne powody przetwarzania godne ochrony, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

d. Prawo cofnięcia

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo w każdej chwili cofnąć tę zgodę, nie naruszając przy tym legalności przetwarzania na podstawie zgody aż do jej odwołania. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych na powyższe dane.

e. Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia wszelkich swoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani natychmiast usunąć wszelkie dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 • Wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z pkt 8.c powyżej i nie istnieją nadrzędne, uzasadnione powody przetwarzania.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlegamy.

Nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest wymagane:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na mocy prawa unijnego lub państw członkowskich, któremu podlegamy, wymaga przetwarzania danych.
 • w celu dochodzenia, wykonania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi.
f. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli jest spełniony jeden z poniższych warunków:

 • poprawność danych osobowych zostanie przez Ciebie zakwestionowana na okres, który pozwali nam zweryfikować poprawność danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 • dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich w celu dochodzenia, wykonania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi, lub
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z pkt 8.c powyżej, o ile nie ma jeszcze pewności, czy nasze uzasadnione interesy nie przeważają nad Twoimi. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z niniejszą lit. e, takie dane osobowe nie mogą być przetwarzane – za wyjątkiem ich przechowywania – tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeżeli uzyskasz prawo do ograniczenia przetwarzania, poinformujemy Cię o tym, zanim ograniczenie zostanie zniesione.
g. Prawo składania zażaleń

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywasz, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli jesteś zdania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z RODO.

9. Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest nakazane prawnie ani umownie, a Ty również nie masz obowiązku przekazania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do zawarcia z nami umowy o pracę na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że jeżeli nie podasz nam żadnych danych osobowych podczas aplikacji, nie nawiążemy z Tobą stosunku pracy.

Za pośrednictwem poniższych informacji chcielibyśmy przedstawić przegląd przetwarzania przez nas Twoich danych oraz Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych. To, które dane w szczególności są przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od żądanych lub uzgodnionych elementów Twojego stosunku pracy lub innego stosunku umownego.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379 Monachium

Administrator:

dyrektor zarządzający mgr Milos Kucik

Tel.: +49 89 716 7216 30

E-mail: tetras@tetras.de

Jakie źródła i dane wykorzystujemy?

Przetwarzamy dane osobowe, które w ramach stosunku pracy otrzymujemy od naszych pracowników i innych osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe obejmują w szczególności:

 • dane personalne (np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo)
 • dane dotyczące rodziny (np. stan cywilny i informacje o dzieciach)
 • przynależność religijna
 • dane o stanie zdrowia (jeżeli są istotne dla stosunku pracy, np. w przypadku poważnej niepełnosprawności)
 • dane identyfikacyjne (np. dane z dowodu tożsamości)
 • numer identyfikacji podatkowej
 • informacje dotyczące kwalifikacji i rozwoju personelu (np. szkolenia i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków obcych i szkoleń)
 • informacje na temat stosunku pracy (np. data rozpoczęcia stosunku pracy i nazwa działalności oraz tytuł)
 • dane dotyczące podatku od wynagrodzenia wynikającego z wypełniania zobowiązań umownych (np. wypłata wynagrodzenia)
 • informacje o sytuacji finansowej pracowników (np. zobowiązania z tytułu kredytów i zajęcia wynagrodzenia)
 • dane dotyczące ubezpieczenia społecznego
 • dane dotyczące systemu emerytalno-rentowego lub kasy emerytalnej
 • informacje dotyczące czasu pracy (np. rejestracja czasu pracy i urlopów, chorób oraz dane związane z podróżami służbowymi)
 • dane dotyczące uprawnień (np. prawa dostępu)

oraz inne dane porównywalne z tymi kategoriami.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania)?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG):

W celu wypełnienia zobowiązań umownych (§ 26 BDSG)

Przetwarzanie danych odbywa się w celu nawiązania, wypełniania lub zakończenia stosunku pracy w ramach istniejącej umowy lub w celu przeprowadzenia czynności przedumownych, które są realizowane na żądanie.

Na podstawie wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 88 RODO i § 26 BDSG)

Jako firma podlegamy różnym obowiązkom prawnym, tj. wymogom ustawowym (np. prawo ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwo pracy, w razie potrzeby prawo stanowe adwokatów, przepisy podatkowe) oraz wymogom regulacyjnym (np. izb adwokackich). Cele przetwarzania obejmują m.in. weryfikację tożsamości, wypełnianie zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych i kontroli podatkowej, zgłaszania lub prowadzenia dokumentacji, a także zarządzanie ryzykiem w firmie.

Jeżeli są przetwarzane specjalne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, służy to wykonywaniu praw w ramach stosunku pracy lub wypełnianiu zobowiązań prawnych wynikających z prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej (np. podanie danych o stanie zdrowia kasie chorych, odnotowanie znacznego stopnia niepełnosprawności w związku z dodatkowym urlopem oraz ustalenie wysokości składki na osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności). Następuje to na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w połączeniu z § 26 ust. 3 BDSG w nowym wydaniu. Ponadto przetwarzanie danych o stanie zdrowia może być wymagane w celu oceny Twojej zdolności do pracy zgodnie z art. 9 ust. 2 h) w połączeniu z § 22 ust.1 b) BDSG w nowym wydaniu. Ponadto przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych może wymagać zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 a) RODO w połączeniu z § 26 ust. 2 BDSG w nowym wydaniu (np. zarządzanie integracją w firmie).

Kto dostaje moje dane?

W przedsiębiorstwach dostęp do Twoich danych otrzymują te działy, które potrzebują ich w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych, ustawowych i nadzorczych oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów, np. dział personalny.

Również współpracujący z nami usługodawcy i przedstawiciele mogą otrzymywać dane do tych celów, jeżeli potrzebują tych danych w celu dostarczenia swoich usług. Wszyscy usługodawcy są zobowiązani umownie do poufnego traktowania Twoich danych.
W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza naszych przedsiębiorstw należy w pierwszej kolejności zauważyć, że jako pracodawca przekazujemy wyłącznie wymagane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Informacje o naszych pracownikach możemy zasadniczo przekazywać tylko wtedy, gdy jest to podyktowane postanowieniami ustawowymi, uzyskaliśmy na to Twoją zgodę lub gdy jesteśmy w inny sposób upoważnieni do przekazywania.

Pod takimi warunkami odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • zakłady ubezpieczeń społecznych
 • kasy chorych
 • organy podatkowe
 • organy i instytucje publiczne (np. organy finansowe i organy ścigania) w przypadku występowania zobowiązań ustawowych lub urzędowych
 • inne przedsiębiorstwa realizujące wypłaty wynagrodzeń lub porównywalne instytucje, którym przekazujemy dane osobowe w celu wypełnienia stosunku umownego (np. w przypadku wypłat wynagrodzeń)
 • rewidenci gospodarczy i podatkowi
 • usługodawcy w ramach stosunków umownych w zakresie przetwarzania umów
 • inne jednostki w pozostałych spółkach GmbH koncernu Tetras

Pozostałymi odbiorcami danych mogą być te jednostki, którym została udzielona zgoda na przekazanie danych lub w stosunku do których jesteśmy upoważnieni do przekazania danych osobowych na podstawie wyważania interesów.

Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne w celu wypełniania naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Należy pamiętać, że stosunek pracy jest zobowiązaniem ciągłym, który ma obowiązywać przez dłuższy czas.
Jeżeli dane nie będą już wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, będą regularnie usuwane.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej, dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko taki interes przestanie istnieć.

Jakie mam prawa ochrony danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 BDSG. Ponadto przysługuje prawo do składania zażaleń do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO).

Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać. Dotyczy to również wycofania oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam złożone przed wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych, tj. przed 25 maja 2018 roku. Należy pamiętać, że wycofanie jest skuteczne jedynie na przyszłość. Przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem, nie jest przez to naruszone.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

W ramach stosunku pracy musisz podać dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, wykonania i zakończenia stosunku pracy, a także do wykonania związanych z nim zobowiązań umownych lub do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo. Bez tych danych z reguły nie będziemy w stanie zawrzeć lub wykonać z Tobą umowy.

W jakim stopniu jest zautomatyzowany proces podejmowania decyzji?

W celu ustanowienia, wykonania i zakończenia stosunku pracy nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO.

Za pośrednictwem poniższych informacji chcielibyśmy przedstawić przegląd przetwarzania przez nas Twoich danych oraz Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych. To, które dane w szczególności są przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od żądanych lub uzgodnionych elementów Twojego stosunku umownego.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379 Monachium

Administrator:

dyrektor zarządzający mgr Milos Kucik

Tel.: +49 89 716 7216 30

E-mail: tetras@tetras.de

Jakie źródła i dane wykorzystujemy?

Przetwarzamy dane osobowe, które w ramach stosunku umownego otrzymujemy od naszych tłumaczy. Tetras wykorzystuje również dane osobowe ze źródeł publicznych, takie jak sieci społecznościowe (np. LinkedIn, Xing itp.) i inne publicznie dostępne katalogi (ProZ, BDÜ itp.).

Dane osobowe obejmują w szczególności:

 • dane personalne (np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz obywatelstwo)
 • informacje dotyczące kwalifikacji (np. szkolenia i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków obcych)
 • warunki pracy
 • dane dotyczące płatności i dane konta bankowego

oraz inne dane porównywalne z tymi kategoriami.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania)?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (RODO):

W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b)

Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia czynności przedumownych, a także w celu wykonania umowy zawartej z tłumaczem.

Na podstawie wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jako firma podlegamy różnym obowiązkom prawnym, tj. wymogom ustawowym (np. przepisy podatkowe). Przetwarzamy dane osobowe w ramach tych wytycznych.

Kto dostaje moje dane?

W przedsiębiorstwach dostęp do Twoich danych otrzymują te działy, które potrzebują ich w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych, ustawowych i nadzorczych oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów.

Również współpracujący z nami usługodawcy i przedstawiciele mogą otrzymywać dane do tych celów, jeżeli potrzebują tych danych w celu dostarczenia swoich usług. Wszyscy usługodawcy są zobowiązani umownie do poufnego traktowania Twoich danych.
W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza naszych przedsiębiorstw należy w pierwszej kolejności zauważyć, że jako pracodawca przekazujemy wyłącznie wymagane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Informacje o naszych pracownikach możemy zasadniczo przekazywać tylko wtedy, gdy jest to podyktowane postanowieniami ustawowymi, uzyskaliśmy na to Twoją zgodę lub gdy jesteśmy w inny sposób upoważnieni do przekazywania.

Jak długo są przechowywane moje dane?

Firma TETRAS jest uprawniona do archiwizacji udostępnionych dokumentów zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w dowolnej formie i w następujący sposób:

 1. dokumenty księgowe przez okres 10 lat od daty ich utworzenia
 2. korespondencja biznesowa przez okres 5 lat od daty jej udostępnienia
 3. umowa o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowa ramowa o współpracy przez okres 2 lat od daty zakończenia współpracy potwierdzonego w formie pisemnej.

Firma TETRAS jest uprawniona do zapisywania danych innych stron umowy w wewnętrznej bazie danych na czas obowiązywania umowy ramowej oraz okresów przechowywania w bazie danych, podanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej, dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko taki interes przestanie istnieć.

Jakie mam prawa ochrony danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 BDSG. Ponadto przysługuje prawo do składania zażaleń do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO).

Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać. Dotyczy to również wycofania oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam złożone przed wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych, tj. przed 25 maja 2018 roku. Należy pamiętać, że wycofanie jest skuteczne jedynie na przyszłość. Przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem, nie jest przez to naruszone.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

W ramach stosunku umownego musisz podać dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, wykonania i zakończenia umowy lub do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo. Bez tych danych z reguły nie będziemy w stanie zawrzeć lub wykonać z Tobą umowy.

Stan: Marzec 2019

Polityka prywatności Tetras GmbH

Dyrektywa w sprawie przekazywania danych do państwa trzeciego

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Tetras dostarcza wysokiej jakości usługi językowe.

Najlepsi dostawcy tych usług znajdują się w krajach, w których mówi się w danym języku. Tylko pełny kontakt z językiem umożliwia nadążanie za zmieniającym się użyciem języka i jego płynne opanowanie. Ponadto właśnie w tych krajach najszybciej znajdziemy tłumacza, który oferuje usługi językowe w tym języku.

Nie wszystkie państwa należą do UE lub znajdują się na liście państw, które Komisja Europejska uznaje za właściwe. Na przykład Chiny, Indie, Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie nie znajdują się na tej liście.

Twoje dane mogą być również przetwarzane przez pracowników, którzy pracują dla nas lub innej instytucji poza EOG i na nasze zlecenie przetwarzają dane jako podmioty przetwarzające dane. Pracownicy ci mogą między innymi odpowiadać za opracowanie Twojego zapytania, zamówienia lub dostarczenie wsparcia technicznego.

Podstawę prawną przekazania danych stanowi w tym przypadku art. 49 ust. 1 lit. c RODO. W niektórych sytuacjach pozwala na przekazanie danych poza UE. Jeżeli dokument do przetłumaczenia zawiera dane osobowe, jako dostawca usług językowych postępować zgodnie z tymi paragrafami.

Jeżeli pliki zawierają dane osobowe, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie osoby, której dane dotyczą, że jej dane mogą być przekazane poza UE i poza odpowiednie kraje w celu wypełnienia umowy.

Wszyscy nasi tłumacze we wszystkich krajach pracują w oparciu o rygorystyczne postanowienia dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa, a przekazywanie odbywa się zawsze w oparciu o odpowiednie działania ochronne.

Możesz sprzeciwić się przekazywaniu danych do państw trzecich. W takim przypadku oczywiście postaramy się znaleźć alternatywnych dostawców z siedzibą w UE lub w odpowiednich krajach, którzy mogą zrealizować zamówienie. W wyniku tego czas dostawy może się jednak wydłużyć.