00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony jest możliwe z reguły bez konieczności podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres pocztowy lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody.
Również dane udostępnione przez Państwa w celu zlecenia tłumaczenia są traktowane jako ściśle poufne i nie są przekazywane osobom trzecim. Tłumacz nie otrzymuje dokumentów oryginalnych, chyba że są to materiały wymagające wglądu i dostępna jest Państwa zgoda na przekazanie ich.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja mailowa) może zawierać luki w zabezpieczeniach.
Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.